Föreläsare

Foto: Peter Knutsson

Svante Borg har arbetat som Förbundsdirektör för Storstockholms Brandförsvar sen september 2014. Redan innan 7 april påbörjade Svante arbetet med att organisera Storstockholms brandförsvar för att effektivt kunna agera vid en terrorattack.


Ulf Leijon jobbar som Yttre Befäl inom Storstockholmsbrandförsvar, har även ansvar för fordonsutbildning så som utryckningskörning, höjdfordon, terrängfordon osv. Han har arbetat inom räddningstjänsten sen slutet av 80-talet. Han är även aktiv inom det fackliga arbetet och är ordförande för Ledarna inom Räddningstjänsten.


Tomas Strandman jobbar i Storstockholms brandförsvar på avdelningen analys och inriktning och tjänstgör som Räddningschef i beredskap i SSRC regionen. Han har bland annat gjort en handfull utlandsmissioner med Försvarsmakten och varit civilanställd i FN och jobbat med återuppbyggnad av räddningstjänst och civilförsvar i Kosovo. Under skogsbranden i Västmanland var han utsedd av länsstyrelsen till ställföreträdande räddningsledare


Sophie Abrahamsson är utbildad statsvetare med inriktning mot säkerhet och krishantering från Försvarshögskolan. Hon jobbar sedan 2015 som krisberedskapssamordnare på SOS Alarm.
Krisberedskapsavdelningen är en central del i det svenska krishanteringssystemet. Uppgiften är att upptäcka, analysera och informera om allvarliga händelser som kan påverka SOS Alarm, samhället i stort och svenska intressen utomlands.
Avdelningen kan tidigt upptäcka händelser som avviker från det normala och tar då kontakt med berörda myndigheter och aktörer och lämnar en första lägesbild. Vid kriser eller allvarliga händelser kan krisberedskapsavdelningen upprätta nationella lägesbilder och förmedla dessa kontinuerligt


Ola Slettenmark, Samordningschef, Samverkan Stockholmsregionen (presentation kommer)


Torbjörn Engelkes, Forskare och lärare, Överstelöjtnant, Försvarshögskolan
Överstelöjtnant i Armén, forskare och doktorand i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms Universitet samt Försvarshögskolan. Tidigare exekutiv stabschef vid Militärregion Mitt. Internationell erfarenhet från bl.a. Bosnien och Kosovo. Chef över det militära stödet till branden i Västmanland samt under några intensiva dagar också stabschef för samverkansstaben på plats i Ramnäs. Projektledare för SSBF och MSB projekt i framtagandet av en aktörsgemensam planeringsmodell för insatser vid pågående dödligt våld. Utredare av SSBF insatser under terrorattentatet i Stockholm den 7 april.


Per Björkman arbetar i huvudsak med långsiktiga utvecklingsfrågor som verksamhetsstrateg på Räddningstjänsten Syd. Han ingår i den skånegemensamma ledningsfunktionen Regional räddningschef i beredskap och är även verksamhetsledare på Brandskyddsföreningen Skåne.


Hans Brun är senior analytiker Försvarshögskolan. Han arbetar på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS  vars huvudsakliga uppgift är att utveckla och sprida vetenskaplig och policyrelevant kunskap om asymmetriska hot kopplat till samhällets säkerhet, framför allt inom områdena terrorism- och underrättelsestudier.


Moderator är Lars Anderman. Idag är han VD för en branschorganisation men har tidigare varit räddningschef i Stockholmsregionen samt även på västkusten.